oppman.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start

WARUNKI PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY


1. Harmonogram i zasady przeprowadzania egzaminu

Egzamin ósmoklasisty odbywa się z trzech przedmiotów w następujących terminach:

DATA

PRZEDMIOT

GODZINA

CZAS TRWANIA (ARKUSZ STANDARDOWY)

CZAS TRWANIA (POZOSTAŁE ARKUSZE I DOSTOSOWANIA)

TERMIN PODSTAWOWY

15-04 2019

język polski

9.00

120

180

16-04-2019

matematyka

9.00

100

150

17-04-2019

język obcy nowożytny

9.00

90

135

TERMIN DODATKOWY

03-06-2019

język polski

11.00

120

180

04-06-2019

matematyka

11.00

100

150

05-06-2019

język obcy nowożytny

11.00

90

135


Terminy przekazania wyników i zaświadczeń:

Dotyczy terminu podstawowego i dodatkowego


Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty

14-06-2019

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

14-06-2019

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

21-06-2019


2. Zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie)

Poniżej zamieszczone są zasady zaznaczania odpowiedzi (i ich potencjalna korekta) dla przykładowych arkuszy i wybranych dostosowań. Zasady dla pozostałych dostosowań (niewymienionych w niniejszym zestawieniu) dostępne są w przykładowych arkuszach zamieszczonych na stronie www.cke.gov.pl w zakładce „Egzamin ósmoklasisty”, „Arkusze”.

a) zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi dla uczniów bez dostosowań

b) zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

c) zasady zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim

3. Zakaz wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych

Na egzaminie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną. Urządzenia telekomunikacyjne oraz niedozwolone przybory i rzeczy osobiste należy pozostawić przed udaniem się na egzamin w sekretariacie szkoły.

4. Konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu

Praca egzaminacyjna winna być całkowicie samodzielna. Niedopuszczalne są jakiekolwiek konsultacje zdającego z innymi osobami. Wyjątek stanowi praca ucznia z wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego nauczycielem wspomagającym w zakresie określonym przepisami.

5. Przybory dopuszczalne (oraz konieczne) na egzaminie

a) dokument stwierdzający tożsamość (legitymacja szkolna). W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

b) Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.

c) Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

d) Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

e) Osoby z chorobami  przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Podczas wszystkich części egzaminu nie wolno korzystać z innych pomocy.

f) Zdający może również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zostały zalane materiały egzaminacyjne.

6. Organizacja egzaminu

a) Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy (planszy).

b) Podczas trwania egzaminu zdający sygnalizują konieczność zgłoszenia (wyjaśnienia) jakiegoś problemu tylko i wyłącznie poprzez podniesienie ręki. Zespół nadzorujący udziela odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego (nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych).

c) Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu.

d) Na 10  minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

e) Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin uczeń ma 5 dodatkowych minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi (w tym czasie nie można już rozwiązywać zadań egzaminacyjnych).

f) Podczas wszystkich części egzaminu uczeń pracuje samodzielnie, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

g) Przewodniczący ZE przerywa i unieważnia uczniowi dany zakres albo poziom egzaminu w przypadku:

  • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;
  • wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych przyborów;
  • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

7. Przebieg egzaminu i Kodowanie arkusza egzaminacyjnego

a) O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować, odbierają naklejki z numerem PESEL i zajmują swoje miejsce.

b) W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej (wyjście pod opieką nauczyciela do wc, udzielenie pomocy medycznej). W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego ZN na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Wyjście powinno odbyć się sprawnie i po cichu aby nie przeszkadzać pozostałym zdającym.

c) Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań uczeń powinien:

  • Sprawdzić zgodność numeru PESEL na naklejkach.
  • Po otrzymaniu arkusza (o godz.9:00) zapoznać się z instrukcją umieszczoną na jego pierwszej stronie.
  • Po otwarciu arkusza sprawdzić jego kompletność. Wszelkie braki w arkuszu zgłosić przewodniczącemu.
  • Przystąpić do kodowania arkusza. Uczeń koduje zeszyt zadań i kartę odpowiedzi.

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zdający umieszcza w wyznaczonych miejscach kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Pomocy w kodowaniu arkuszy udzielają członkowie ZN. Po zakodowaniu arkusza zdający zamyka go i odkłada na brzeg stolika.

d) Po zakodowaniu arkusza i zapisaniu czasu przeznaczonego na egzamin na tablicy (planszy) zdający przystępują do rozwiązywania zadań.

e) Zakończenie pracy z arkuszem uczeń sygnalizuje poprzez podniesienie ręki. Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, może po sprawdzeniu poprawności kodowania opuścić salę w sposób niezakłócający pracy pozostałym zdającym.

f) Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin i sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zdający zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

g) Zdający opuszcza salę egzaminacyjną dopiero po sprawdzeniu przez członka ZN poprawności zakodowania i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Informacje na temat egzaminów są zamieszczone w informatorze OKE w Warszawie na stronie: www.oke.waw.pl, w zakładce „Procedury egzaminów”, „Egzamin 8-klasisty”, „Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r.”, „E8 2019 Informacja”.

 

 


JADŁOSPIS
DRUK
ZWROTU NALEŻNOŚCI
ZA NIEWYKORZYSTANE
OBIADY

***KLIKNIJ TUTAJ***


Aktualny Plan lekcji
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***Ogólnopolski Program
AI Schools&Academy
***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATUSP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***