oppman.edu.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start / Kadra pedagogiczna / Konsultacje DLA RODZICÓW
Email Drukuj

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68

im. Artura Oppmana Warszawa ul. Or-Ota 5


Doradca zawodowy:

Barbara Bogucka - konsultacje indywidualne dla rodziców i uczniów klas 6

piątki w godz. 13.00-15.00 (po umówieniu telefonicznym: tel. 22 839 81 14)

Anna Służewska - konsultacje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
(tel. 22 839 48 67)


Aneks do Programu Wychowawczego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

Warszawa 2015 r.

Spis treści

Rozdział I - Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Rozdział II - Cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego.

Rozdział III - Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.

Rozdział IV - Szczegółowe zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.

Rozdział V - Sposoby realizacji działań doradczych.

Rozdział VI - Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja RP z dnia 17 października 1997 r.
 2. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ze zmianami.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 5. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68.

 

Rozdział I - Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 68 określa ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. System określa cele, zadania oraz formy i metody pracy zawodoznawczej w ramach rocznego harmonogramu działań. Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią procesu wychowania i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-zawodowego. Celem nauczania i wychowania jest optymalne przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, a przede wszystkim do podjęcia pracy zawodowej, zgodnej z możliwościami jednostki i uwarunkowaniami rynku pracy.

Wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia. Preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu. Na wybór zawodu wpływają głównie wyznawane wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz działanie środowiska. Efektem końcowym realizacji programu ma być przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru ścieżki kształcenia.

W Szkole Podstawowej nr 68 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego oparty jest na Warszawskim Systemie Doradztwa Zawodowego.

Organizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego zajmuje się dyrektor szkoły we współpracy ze szkolnym koordynatorem doradztwa zawodowego. Głównymi realizatorami systemu są: koordynator doradztwa zawodowego, wychowawcy oraz nauczyciele przedmiotowi, pedagog i psycholog szkolny, pielęgniarka szkolna oraz bibliotekarz. Program doradztwa zawodowego, według WSDZ jest przygotowany do realizacji z uczniami klas szóstych.

Rozdział II - Główne cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego

Podstawowe cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego:

 • przygotowanie uczniów do świadomego i trafnego planowania kariery zawodowej,
 • wzbudzanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny,
 • rozpoznanie przez uczniów własnych predyspozycji i zainteresowań,
 • zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy o zawodach,
 • rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,
 • uczulanie uczniów na potrzebę konfrontowania swojego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu.

Rozdział III - Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego

Głównymi zadaniami szkoły w zakresie doradztwa zawodowego są:

 • wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży,
 • rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery,
 • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
 • udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
 • wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

Rozdział IV - Szczegółowe zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego

Zadania szczegółowe w zakresie pracy z młodzieżą:

 • wdrażanie uczniów do samopoznania,
 • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
 • wyrabianie szacunku dla samego siebie,
 • poznanie możliwych form zatrudnienia,
 • poznanie lokalnego rynku pracy,
 • poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 • poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół gimnazjalnych,
 • diagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych,
 • poznawanie różnych zawodów,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania szczegółowe w zakresie pracy z rodzicami:

 • podniesienie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa,
 • indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

Zadania szczegółowe w zakresie współpracy z nauczycielami:

 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,
 • kreślenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach harmonogramu doradztwa zawodowego,
 • udzielanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,
 • lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy,
 • nakreślenie dalszego kierunku pracy z rodzicami i młodzieżą.

Rozdział V - Sposoby realizacji działań doradczych

Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach:

 • zajęć z koordynatorem ds. doradztwa zawodowego podczas godzin z wychowawcą klasy (4 godziny wg. Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego),
 • lekcji przedmiotowych i zastępstw w miarę potrzeb i możliwości szkoły,
 • warsztatów pozalekcyjnych, targów edukacyjnych i wycieczek,
 • spotkań indywidualnych.

Rozdział VI - Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem edukacyjno-zawodowym

Szkoła Podstawowa nr 68 współpracuje w miarę realizacji swoich potrzeb z następującymi instytucjami doradczymi:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Warszawie,
 • Biurem Edukacji Urzędu m. st. Warszawy,
 • Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych,
 • Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

Dokument w wersji PDF ***POBIERZ TUTAJ***

 


100-lecie
odzyskania niepodległości
***KLIKNIJ TUTAJ***


MEN
List do Rodziców
***KLIKNIJ TUTAJ***


Reforma oświaty
Dzielnica Żoliborz
***KLIKNIJ TUTAJ***


JADŁOSPIS
CZERWIEC
***KLIKNIJ TUTAJ***


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wykaz podręczników
2018/2019


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***Twórcza szkoła
w Europie

***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATU
***KLIKNIJ TUTAJ***


Światowy Dzień
Pierwszej Pomocy

***KLIKNIJ TUTAJ***SP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***

ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***