oppman.edu.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start / Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68

w Warszawie


Regulamin projektu "Sięgnij po więcej"

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Sięgnij po więcej! -
rozwój doradztwa zawodowego  w szkołach podstawowych   m.st. Warszawa


Podstawa prawna

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (art. 47 ust.1, pkt 4),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

Założenia ogólne

Celem doradztwa zawodowego realizowanego w szkole jest przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz zawodu. Tak ogólnie zarysowany cel będzie realizowany poprzez:

 • rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń;
 • rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych;
 • rozwijanie wiedzy o rynku pracy;
 • rozwijanie wiedzy zawodoznawczej;
 • kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy;
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych;
 • kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych;
 • przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika;
 • rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie;
 • rozwijanie umiejętności uczenia się;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej;
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego:

§3 Doradztwo zawodowe jest realizowane:

pkt 2 w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

pkt 5 w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy;

Klasy I-III

Cele ogólne:

 • rozwijanie wiedzy o zawodach i ich znaczeniu w najbliższym otoczeniu dziecka;
 • redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej;
 • kształtowanie postawy szacunku dla pracy własnej i innych;
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 • rozwijanie kompetencji miękkich związanych z pracą w zespole i organizacją własnej aktywności.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III szkół podstawowych

1. Poznanie siebie

Uczeń:

1.1 opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;

1.2 prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;

1.3 podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;

1.4 podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;

1.5 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową specyfikę pracy w wybranych zawodach;

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia, w którym funkcjonuje;

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy
i niekonwencjonalny.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć; 3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

Zajęcia w zakresie doradztwa zawodowej w klasach I-III wkomponowane są w proces realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia realizowane są na podstawie programu: Tropiciele, autorstwa Jolanty Brzózki, Katarzyny Harmak, Kamili Izbińskiej, Anny Jasiochy, Wiesławy Went.

Ponadto w ramach doradztwa zawodowego zrealizowane zostaną zajęcia na podstawie publikacji: B. Czapla, B. Matyszewska, E. Ptasznik, M. Skoryna, przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017.

(https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)

 • Brawo ja! – prezentacja własnych talentów.
 • Zawód moich rodziców.
 • Halo! Usterka! Szukam pomocy.
 • Reporterskim okiem – wywiad z pracownikami szkoły.
 • Dzisiejszy Jaś – kim będzie jako Jan?
 • Kto buduje dom?
 • Jak zmieścić dzień w słoju?

Odbędą się spotkania z przedstawicielami zawodów. Wydarzenia te będą spójne z celami i treściami realizowanymi w odniesieniu do podstawy programowej.

Klasy IV-VI

Cele ogólne:

 • Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów i ograniczeń, predyspozycji i uzdolnień;
 • Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych;
 • Rozwijanie wiedzy o rynku pracy;
 • Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej;
 • Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie;
 • Rozwijanie kompetencji transferowalnych;
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej;
 • Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV–VI szkół podstawowych

1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup, opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy w zawodach;

2.3 podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;

2.4 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;

2.5 wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

Zadania w zakresie doradztwa zawodowego realizowane będą poprzez:

 •  zajęcia w ramach lekcji z wychowawcą na podstawie publikacji: J. Brzezińska - Lauk, E. Kruk ‑ Krymula, K. Nikorowska, Przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI – szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 (https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/)
 • Ø obowiązkowych zajęć przedmiotowych.
 • Zdrowy styl życia jako przygotowanie do pełnienia ról zawodowych
 • Wybieram ten zawód, bo…
 • Jak oszczędzić pierwszy milion?
 • Kiedy zaczynamy się uczyć i kiedy kończymy?
 • Jak się uczyć szybciej i efektywniej – mój indywidualny styl uczenia się
 • Umiejętności – od przeszłości do przyszłości
 • Przedmioty, które lubię – jako drogowskazy zawodowe

Klasy VII-VIII

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie realizacji doradztwa zawodowego

§3. Doradztwo zawodowe jest realizowane:

pkt 3 w klasach VII i VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 pkt 4–7, na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a także w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

pkt 4 w w klasach VII i VIII szkół podstawowych, w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem szkół dla dorosłych, na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy;

Cele ogólne:

 • Rozwijanie wiedzy ucznia na temat własnych zasobów, ograniczeń, predyspozycji, zainteresowań zawodowych i uzdolnień;
 • Rozwijanie umiejętności analizowania własnych zasobów i ograniczeń w kontekście planów i aspiracji zawodowych;
 • Rozwijanie wiedzy o rynku pracy;
 • Rozwijanie wiedzy zawodoznawczej i wiedzy o rynku usług edukacyjnych;
 • Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy procesów zachodzących na rynku pracy;
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji, zasobów i sojuszników sprzyjających planowaniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych;
 • Kształtowanie umiejętności planowania ścieżek edukacyjnych i zawodowych, także w kontekście edukacji całożyciowej;
 • Rozwijanie kompetencji związanych z procederami rekrutacyjnymi w obszarze edukacji i rynku pracy;
 • Przygotowanie do roli możliwych ról na rynku pracy – pracownika, pracodawcy, współpracownika;
 • Rozwijanie kompetencji miękkich, szczególnie tych związanych z pracą zespołową, planowaniem, ustalaniem priorytetów i zarządzaniem zadaniami w czasie, autoprezentacją;
 • Rozwijanie kompetencji transferowalnych;
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec pracy własnej i cudzej;
 • Redukowanie społecznych i kulturowych stereotypów dotyczących aktywności zawodowej.

Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

l. Poznanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;

1.2 rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);

1.3 dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;

1.4 rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;

1.5 rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia je w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;

1.6 określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;

1.7 określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

2. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz możliwości ich uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców;

2.3 wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy, z uwzględnieniem regionalnego i lokalnego rynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji;

2.8 charakteryzuje instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, w tym instytucje rynku pracy.

3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając z dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

Formy realizacji treści

I. Obowiązkowe zajęcia z doradcą zawodowym

Tematyka zajęć w klasie 7

 1. Szkoła podstawowa i co dalej. Moja edukacyjna przygoda.
 2. Jakie wartości są dla mnie ważne?
 3. Bogaty świat zawodów.
 4. Kim chcę być? Moje zainteresowania zawodowe.
 5. Kariera zawodowa człowieka – znaczenie pracy.
 6. Dobra praca, kiepska praca – co warto brać pod uwagę wybierając zawód?
 7. Umiejętności, uzdolnienia, zdrowie a wybór zawodu.
 8. Czy roboty zabiorą nam pracę?
 9. Marzenia do spełnienia.
 10. Kreatywność i poszukiwanie rozwiązań.

Tematyka zajęć w klasie 8

 1. Jak zostać fachowcem, czyli o roli kwalifikacji i kompetencji w profilu zawodowym.*
 2. Rzemiosło - alternatywą dla młodych zawodowców*
 3. Etapy projektowania kariery zawodowej.
 4. Pułapki na drodze podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 5. Czy to czego się uczę przyda mi się w przyszłości.
 6. Jak wybrać szkołę?
 7. Informacje w zasięgu ręki czyli poznajemy ofertę szkół ponadpodstawowych.
 8. Moje role na rynku pracy – pracownik, pracodawca, współpracownik.
 9. Jak rozmawiać z pracodawcą? Moje aspiracje i potrzeby a oczekiwania rynku pracy.
 10. Mam szansę na sukces! Moje porfolio.

*Realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego 

II. Zajęcia z wychowawcą.

Klasa VII –„Ja w moich oczach”; „Temperament jak z bajki”

Klasa VIII –„Ograniczenia czy możliwości”, „W jakich zawodach wykorzystam wiedzę z …?” na podstawie publikacji Aliny Dziurkowskiej, Bozeny Fronczek, Sebastiana Glazinskiego, Edyty Kaczmarek, Anety Karmowskiej, Renaty Maciejczyk, Marioli Modelskiej, Haliny Pasternackiej, Anny Sowinskiej, Edyty Załogi - Przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami, ORE, Warszawa 2017 r.

III. Wykład dla klas VIII „Procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych z elementami oferty edukacyjnej” realizowane przez wychowawców klas 8.

IV. Udział w targach edukacyjnych.

V. W ramach realizacji obowiązkowych zajęć z przedmiotowych.

VI. Indywidualne doradztwo zawodowe.

Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym

W realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, psycholog, doradca zawodowy) oraz inne osoby zatrudnione w szkole, np. pielęgniarka szkolna.

Dyrektor:

 • odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ;
 • wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu doradztwa zawodowego w szkole a instytucjami zewnętrznymi;
 • zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć doradztwa zawodowego;
 • organizuje w szkole wspomaganie realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego poprzez planowanie i przeprowadzanie działań mających na celu poprawę jakości pracy placówki w tym obszarze.

Doradca zawodowy:

 • określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów.
 • planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;
 • współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem zawodowym;
 • współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.

Wychowawcy:

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;
 • włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;
 • wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery zawodowej;
 • współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej ich dzieci;
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej):

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki realizowanych treści nauczania z treściami programowymi doradztwa zawodowego;
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizowania zajęć doradztwa zawodowego dla uczniów;
 • przygotowują uczniów do udziału w konkursach np. zawodoznawczych
 • organizują w sali edukacji wczesnoszkolnej kąciki zawodoznawcze;
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Specjaliści:

 • określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • włączają treści z zakresu zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;
 • współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów;
 • włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty);
 • współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:

 • włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu doradztwa zawodowego;
 • organizują w sali kąciki zawodoznawcze;
 • rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów;
 • wskazują uczniom specjalistów, którzy mogą udzielać wsparcia w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 • udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego.

Nauczyciel-bibliotekarz:

 • współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • opracowuje, aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego;
 • włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego.

Inne osoby zatrudnione w szkole np. pielęgniarka:

 • współpracuje z doradcą zawodowym oraz nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów;
 • organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów.

Sojusznicy – sieć współpracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wsparcie merytoryczne dla szkół, także dla szkół podstawowych, stanowią: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i centra kształcenia praktycznego. Jednakże szkoła dodatkowo pozyskuje partnerów wspierających działania związane z doradztwem zawodowym. Są to instytucje, placówki, firmy, które mogą być angażowane w działania kierowane do trzech grup adresatów: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Przykłady działań placówek współpracujących ze szkołą w obszarze doradztwa zawodowego:

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP):

 • diagnozowanie predyspozycji, zainteresowań zawodowych uczniów;
 • udzielanie pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery;
 • prowadzenie dla uczniów zajęć grupowych z doradztwa zawodowego;
 • konsultowanie z doradcą zawodowym działań i dokumentów szkolnych (np. opracowań WSDZ);
 • prowadzenie dla pracowników szkół szkoleń, kursów, szkoleniowych rad pedagogicznych;
 • tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym.

Ośrodki doskonalenia nauczycieli:

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji dla doradców zawodowych oraz osób zainteresowanych doradztwem zawodowym;
 • tworzenie sieci doradców zawodowych i osób zainteresowanych doradztwem zawodowym;
 • przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.

Szkoły ponadpodstawowe:

 • udzielanie osobom zainteresowanym informacji na temat oferty edukacyjnej i zawodowej oraz zasad rekrutacji, itp.;
 • organizowanie imprez o charakterze zawodoznawczym – szczególnie dla klas VII i VIII;
 • organizowanie Dni Otwartych dla uczniów klas VII i VIII i ich rodziców.

Centra kształcenia praktycznego (CKP):

 • organizowanie dla uczniów lekcji zawodoznawczych;
 • organizowanie dla uczniów zajęć rozwijających ich zainteresowania i pasje;
 • współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym;
 • informowanie uczniów ostatnich klas o możliwości odbywania zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych.

Urzędy pracy, centra informacji i planowania kariery zawodowej oraz obserwatoria rynku pracy:

 • informowanie o zmianach i trendach na lokalnym i krajowym rynku pracy;
 • przedstawianie prognozy zapotrzebowania wśród pracodawców na pracowników;
 • udostępnianie zasobów informacji edukacyjnych i zawodowych;
 • współorganizowanie przedsięwzięć z zakresu doradztwa zawodowego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE):

 • organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji z zakresu doradztwa zawodowego;
 • przygotowywanie publikacji z zakresu doradztwa zawodowego;
 • opracowywanie dokumentów wspierających pracę doradcy zawodowego (programy, wzorcowe rozwiązania, e-zasoby);
 • prowadzenie platformy Moodle z informacjami, zasobami z zakresu doradztwa zawodowego.

Monitoring i ewaluacja wewnętrzna WSDZ

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego oraz roczny plan doradztwa są monitorowane. Za monitoring odpowiada bezpośrednio doradca zawodowy. Monitoring stanowi podstawę do okresowej ewaluacji i koniecznych modyfikacji WSDZ.

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2019/2020.

 

Tematyka działań

Liczba oddziałów, których dotyczą zadania

Metody i formy

realizacji

Termin

Osoba

odpowiedzialna

1.

Analiza i aktualizacja założeń WSDZ w świetle nowego rozporządzenia z dnia 12lutego 2019r.

 

analiza rozporządzenia

wrzesień

doradca zawodowy

2.

Konsultacje w sprawie WSDZ z nauczycielami

klasy I-VIII

konsultacje

wrzesień

doradca zawodowy

3.

Diagnoza potrzeb doradczych

klasy VII

sondaż diagnostyczny

październik

doradca zawodowy

4.

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klasy VII

klasy VII

zajęcia obowiązkowe

październik

styczeń

doradca zawodowy

5.

Realizacja doradztwa zawodowego
kl. I-III

Klasy I-III

realizacja treści wynikających z programu nauczania oraz według scenariuszy ORE, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów w miarę możliwości

cały rok

wychowawcy klas I - III

6.

Realizacja doradztwa zawodowego
kl. IV - VI

Klasy IV-VI

realizacja treści wynikających z programu nauczania oraz według scenariuszy ORE,

wycieczki, spotkania z ludźmi sukcesu

cały rok

wychowawcy

klas IV-VI

7.

Centrum Kształcenia Praktycznego

klasy VIII

wyjście edukacyjne

listopad

doradca zawodowy, wychowawcy

kl. VIII

8.

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego według scenariuszy ORE na lekcjach z wych. w kl. VIII

klasy VIII

zajęcia z wychowawcą

listopad - styczeń

wychowawcy kl. VIII

9.

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla klasy VIII

kl. VIII

zajęcia obowiązkowe

styczeń - kwiecień

doradca zawodowy

10.

Udział w Warszawskim Konkursie Wiedzy o Zawodach „ Mój wymarzony zawód”

I -VIII

praca plastyczna, prezentacja

styczeń - maj

doradca zawodowy, nauczyciel plastyki

wychowawcy

11.

Spotkanie informacyjno-doradcze dla rodziców „Jak pomóc dziecku wybrać szkołę i zawód”

kl. VIII

prezentacja

marzec- kwiecień

doradca zawodowy, wychowawcy kl. VIII

12.

Gazetka ścienna dotycząca doradztwa zawodowego

kl. IV-VIII

aktualizacja gazetki

cały rok

doradca zawodowy

13.

Targi Edukacyjne

kl. VIII

wyjście edukacyjne

luty

doradca zawodowy, wychowawcy kl. VIII

14.

Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego według scenariuszy ORE na lekcjach z wychowawczych w kl. VII

kl. VII

zajęcia z wychowawcą

marzec - kwiecień

wychowawcy kl. VII

15.

Procedura rekrutacyjna do szkół ponadpodstawowych z elementami oferty edukacyjnej

kl. VIII

zajęcia z wychowawcą

II semestr

doradca zawodowy,

wychowawcy klas

16.

Koordynowanie działań związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych

kl. VIII

zajęcia z wychowawcą, informatyka

II semestr

wychowawcy kl. VIII, nauczyciel informatyki

17.

Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe

kl. VIII

Indywidualne konsultacje

według potrzeb

doradca zawodowy

 

 

 

 

JADŁOSPIS

Styczeń


Procedury wydawania:

1. legitymacji szkolnej
2. duplikatów legitymacji i świadectw
***KLIKNIJ TUTAJ***


Wewnętrzny System
Doradztwa Zawodowego
***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt


Klub Szkolny UNICEF

***KLIKNIJ TUTAJ***


Realizujemy projekt

***KLIKNIJ TUTAJ***


Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

***KLIKNIJ TUTAJ***Ogólnopolski Program
AI Schools&Academy
***KLIKNIJ TUTAJ***


Ogarnij Inżynierię
"Tajemnice
zielonych dachów" 

***KLIKNIJ TUTAJ*** Varsavianistyczna Szkoła
***KLIKNIJ TUTAJ***SZKOLNE KOŁO
WOLONTARIATUSP 68
honorowy opiekun
hotelu dla dzikich
owadów zapylających

***KLIKNIJ TUTAJ***ZDROWO I SMACZNIE
***KLIKNIJ TUTAJ***


***KLIKNIJ TUTAJ***


PROMOCJA ZDROWIA
***KLIKNIJ TUTAJ***Program rządowy
"Książki naszych marzeń"
***KLIKNIJ TUTAJ***