Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony internetowej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej placówki  https://oppman.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2004 r. 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  grudzień 2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-09-01
 • Przegląd i aktualizację przeprowadzono dnia: 2022-12-01
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez placówkę.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik sekretariatu, adres poczty elektronicznej  sp68@eduwarszawa.pl 

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 277 16 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się  przy ul. Or-Ota 5 w dzielnicy Warszawa Żoliborz. Do budynku szkoły można dojechać samochodem lub dojść pieszo od strony ulicy Or-Ota. Przejścia dla pieszych zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Wzdłuż ulicy Or-Ota oraz ościennych zlokalizowane są płatne miejsca parkingowe. Przed wejściem na teren szkoły znajduje się wydzielone miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Najbliższe przystanki:

 –  tramwajowe: Plac Grunwaldzki – odległość 450 m., Generała Zajączka – odległość 750 m.

 – metra: Plac Wilsona- odległość 800 m, Dworzec Gdański – odległość 1100 m.

autobusowe: Plac Grunwaldzki – odległość 450 m., Plac Inwalidów – odległość 600 m, Generała Zajączka – odległość 750 m.,

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Najbliższy postój  dla taksówek znajduje się na skrzyżowaniu ulic: Ks. Jerzego Popiełuszki i AL. Wojska Polskiego – odległość 400 m.

Skip to content