Polska – Warszawa – 10-17.05.2022

Wtorek, 10.05.2022 

Dzisiaj, 10 maja – w ramach projektu Erasmus + przyjeżdżają nasi goście z Włoch i Hiszpanii! ✈️✈️ Zostaną u nas do 17 maja. Będziecie ich mogli spotkać na naszych szkolnych korytarzach, może na boisku, a może wejdą do Waszej klasy, żeby zobaczyć, jak w naszej szkole prowadzone są lekcje i czego się na nich uczymy. Mam nadzieję, że będzie to dla nas wszystkich niezapomniana przygoda! Jesteśmy gotowi na ich przyjazd! Dziś odbieramy ich z lotniska, a jutro od rana będziemy gościli ich w szkole 🙂

///

Today, May 10 – our guests from Italy and Spain are coming as part of the Erasmus + project! ✈️✈️ They will stay with us until May 17. You will be able to meet them in our school corridors, maybe on the football field, and maybe they will come to your classroom to see how our lessons are conducted and what we learn there. I hope it will be an unforgettable adventure for all of us! 🤩😎🤩 We are ready for their arrival! Today we pick them up from the airport, and tomorrow we will host them at school 🙂 

***

Środa, 11 maja 2022

W środę spotkaliśmy się w szkole o godz. 8.30. Nasi uczniowie oprowadzili po niej naszych gości. Pokazali im sale lekcyjne, bibliotekę, stołówkę, świetlicę, salę gimnastyczną, a także boisko. Po „wycieczce”, uczniowie zebrali się na boisku szkolnym. Był czas na drugie śniadanie, wspólne rozmowy, zapoznanie się w szerszym gronie. Ponieważ w wymianie zagranicznej uczestniczyliśmy w podziale na dwie grupy, w Polsce mieliśmy możliwość poznania partnerów naszych uczniów zarówno z Włoch, jak i z Hiszpanii. Kolejnym puntem naszego programu było zwiedzanie Zamku Królewskiego. Następnie spacerkiem, udaliśmy się na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki, skąd mogliśmy podziwiać panoramę naszego miasta. Po drodze widzieliśmy: Barbakan od ulicy Podwale, zegar Zygmunta przy ulicy Piekarskiej, Teatr Wielki przy Placu Teatralnym, Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Grób Nieznanego Żołnierza, oraz multimedialną ławeczkę chopinowską – z której popłynął mazurek B-dur op. 7 nr 1 na pl. marsz. Józefa Piłsudskiego. Po wizycie w PKiN udaliśmy się do metra, a następnie do szkoły na obiad w stołówce szkolnej. Czas poobiedni uczniowie spędzili odpoczywając na boisku szkolnym. Po krótkim podsumowaniu pierwszego dnia w szkole, wszyscy rozeszli się do domów. Popołudnie uczniowie mogli zagospodarować sobie w dowolny sposób – indywidulanie lub w grupach. Bardzo dziękujemy państwu Czubatym, za pomoc w zorganizowaniu wejścia do Zamku Królewskiego. 

///

On Wednesday we met at school at 8.30. Our students showed our guests around it. They showed them classrooms, a library, a canteen, a common room, a gym, and a sports field. After the „trip”, the students gathered in the school playground. There was time for lunch, common conversations, and getting to know each other. Since we participated in the foreign exchange divided into two groups, in Poland we had the opportunity to meet our students’ partners from both Italy and Spain. Another highlight of our program was visiting the Royal Castle. Then, a walk, we went to the observation deck of the Palace of Culture and Sciences, from where we could admire the panorama of our city. On the way we saw: the Barbican from Podwale Street, the Zygmunt Clock on Piekarska Street, the Grand Theater at Plac Teatralny, the Monument to the Victims of the Smolensk Tragedy of 2010, the Tomb of the Unknown Soldier, and a multimedia Chopin bench – from which the mazurka in B-dur, Op. 7 No. 1 at pl. march. Józef Piłsudski. After visiting the Palace of Culture and Sciences, we went to the underground and then to school for lunch in the school canteen. The students spent the after-lunch time resting on the school playground. After a brief summary of the first day of school, everyone went home. Students could arrange the afternoon in any way – individually or in groups. We would like to thank Mr. and Mrs. Czubaty for help in organizing the entrance to the Royal Castle. 

***

Czwartek, 12 maja 2022

W czwartek spotkanie w szkole o godz. 9.00. Uczniowie mogli wziąć udział w lekcjach, które w tym czasie odbywały się na terenie szkoły. Następnie cała grupa wyszła na wycieczkę do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, które znajdujące się w Śródmieściu Warszawy. Kolejnym punktem programu był spacer w kierunku szkoły i wizyta w lodziarni przy ul. Baśniowej. Po powrocie do szkoły uczniowie udali się na obiad. Po krótkim odpoczynku, mogli wziąć udział w lekcjach, które w tym czasie odbywały się na terenie szkoły. Popołudnie mogli zagospodarować sobie w dowolny sposób – indywidulanie lub w grupach. Bardzo dziękujemy panu Danielowi Kuneckiemu i rodzicom, którzy się dołączyli do zorganizowania ogniska na plaży Żoliborz. 

///

On Thursday, a meeting at school at 9.00 a.m. Students could take part in lessons that were held at the school at that time. Then the whole group went on a trip to the Polin Museum of the History of Polish Jews, located in the centre of Warsaw. The next item on the agenda was a walk towards the school and a visit to the ice cream shop at ul. Baśniowa. After returning to school, the students went to lunch. After a short rest, they could take part in lessons that were held at the school at that time. They could arrange the afternoon in any way – individually or in groups. We would like to thank Mr. Daniel Kunecki and the parents who joined us in organising a bonfire on the Żoliborz beach. 

***

Piątek, 13 maja 2022

W piątek spotkanie w szkole o godz. 9.00. Drugie śniadanie na boisku szkolnym. Następnie cała grupa wyszła na wycieczkę do Domu Spotkań z Historią przy ulicy Karowej. Tutaj nasze ukłony w stronę pani Agaty Gołaj, która pomogła nam w zorganizowaniu tego wyjścia Kolejnym puntem programu był spacer od ulicy Karowej do ronda Charlesa De Gaulle’a u zbiegu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu. Po drodze uczniowie widzieli m. in.: Pałac Prezydencki, bramę Uniwersytetu Warszawskiego, Bazylikę Świętego Krzyża, Pałac Staszica i pomnik Mikołaja Kopernika. Przy rondzie powitała ich palma Kolejnymi punktami programu tego dnia były: powrót do szkoły tramwajem, obiad w szkole i udział w lekcjach, które w tym czasie odbywały się na terenie szkoły. Popołudnie uczniowie mogli zagospodarować sobie w dowolny sposób – indywidulanie lub w grupach. Bardzo dziękujemy pani Justynie Brzozowskiej za udzielenie schronienia przed deszczem i umożliwienie spotkania w dużej grupie uczniom, którzy brali udział w tym dniu w pikniku przez lodziarnią na Baśniowej, a których zaskoczył deszcz. 

///

On Friday, a meeting at school at 9.00 a.m. Breakfast at the school playground. Then the whole group went on a trip to the History Meeting House at Karowa Street. Here, our bow to Agata Gołaj, who helped us organize this trip. Another highlight of the program was a walk from Karowa Street to Charles De Gaulle roundabout at the junction of Aleje Jerozolimskie and Nowy Świat. On the way, the students saw, among others: the Presidential Palace, the gate of the University of Warsaw, the Holy Cross Basilica, the Staszic Palace and the Nicolaus Copernicus monument. At the roundabout, they were greeted by a palm tree. The next items on the agenda of the day were: returning to school by tram, lunch at school and participation in lessons that took place at the school at that time. Students could arrange the afternoon in any way – individually or in groups. We would like to thank Ms. Justyna Brzozowska 🥰🥰🥰 for providing shelter from the rain and enabling a large group of students who took part in a picnic on that day in front of the ice cream shop in Baśniowa, who were surprised by the rain. 

***

Sobota – Niedziela, 14-15.05.2022

Weekend nasi goście spędzili w towarzystwie rodzin, do których przyjechali. Sobota była poświęcona głownie na spływ kajakowy, w którym wzięła udział grupa około 50-osobowa, złożona z uczniów, których gościliśmy, naszych uczniów i ich rodzeństwa oraz rodziców. Brawa dla Naszych rodziców, którzy zorganizowali to spotkanie i wzięli w niej udział. Pięknie dziękujemy!!!  Wieczorem m.in. udział w Nocy Muzeów, spotkania na pokazie w Multimedialnym Parku Fontann. Niedziela to był czas na bardziej indywidualne działania. Jednak nawet wtedy można było spotkać się grupowo chociażby na koncercie chopinowskim w Łazienkach Królewskich, lub na placu zabaw. Jeśli ktoś ma fajne zdjęcia z tego weekendu, a zechce się z nami nimi podzielić, chętnie je opublikujemy 😉 

///

Our guests spent the weekend in the company of the families they came to. Saturday was devoted mainly to the canoeing trip, which was attended by a group of about 50 people, consisting of the students we hosted, our students and their siblings and parents. Congratulations to our parents who organized and participated in this meeting. Thank you very much !!! 🚣‍♀️🚣🚣🚣‍♂️🏆🥇🥇🥇🏆 In the evening, incl. participation in the Night of Museums, meetings at the show in the Multimedia Fountain Park. Sunday was a time for more individual activities. However, even then, it was possible to meet in groups, for example, at a Chopin concert in Łazienki Królewskie, or at the playground 😉 If anyone has nice photos from this weekend and wants to share them with us, we’ll be happy to publish them 🤩 

***

Poniedziałek, 16.05.2022 – zajęcia w szkole

Spotkanie w szkole o godz. 8.30. Prezentacja sławnych Polaków, którą przedstawił nam Janek J. z klasy 7c. Prezentacja tablic z ciekawymi miejscami w Warszawie w wykonaniu uczniów: Janki, Stanisława, Kacpra, Henryka, Justyny, Amelii, Matyldy oraz Leny. Zajęcia z wykorzystaniem robotów i makiety podłogowej przygotowanej przez naszych uczniów, prezentującej najważniejsze elementy warszawskiego krajobrazu. Praca uczniów w grupach, mająca na celu ożywienie makiety poprzez umieszczenie na niej jeżdżących robotów, zaprogramowanych przez uczniów w wyznaczonych zespołach. Kolejnym punktem programu był mecz z robotami. Uczniowie wybrali dwa zespoły, złożone z uczniów polskich, włoskich i hiszpańskich. Zespoły te miały za zadanie za pomocą robotów zebrać z planszy jak najwięcej kolorowych kubeczków. Zabawa była bardzo emocjonująca, zarówno dla uczniów biorących w projekcie, ale również dla uczniów i nauczycieli, którzy wyszli w tym czasie na przerwę na górnym korytarzu.  🧍‍♀️🧍🧍‍♂️👫👬😍 

///

Meeting at school at 8.30. Presentation of famous Poles, which was presented to us by Janek J. from class 7c. Presentation of boards with interesting places in Warsaw by students: Janka, Stanisław, Kacper, Henryk, Justyna, Amelia, Matylda and Lena. Classes with the use of robots and a Warsaw model prepared by our students, presenting the most important elements of the Warsaw landscape. The work of students in groups, aimed at enlivening the model by placing on it running robots, programmed by students in designated teams. The next item on the agenda was a match with robots. Students chose two teams, consisting of Polish, Italian and Spanish students. These teams were tasked with using robots to collect as many colored cups from the board as possible. The fun was very exciting, both for the students involved in the project, but also for the students and teachers who went out for a break in the upper corridor at that time. 🧍‍♀️🧍🧍‍♂️👫👬😍 

***

Poniedziałek, 16.05.2022 – Stare Miasto i gra miejska

Po zmaganiach robotycznych udaliśmy się na Stare Miasto, gdzie grę miejską przygotowały dla nas pani Ania Jaskólska i pani Katarzyna Pokrzywnicka. Uczniowie podzieleni na kilka zespołów mieli do wykonania zadania, umieszczone w zamkniętych kopertach. Był to bardzo miło spędzony czas w otoczeniu murów warszawskiej starówki. Po zakończeniu gry, uczniowie skorzystali z czasu wolnego, po którym udaliśmy się do szkoły na obiad. Po obiedzie czas wolny, który nasi goście mogli wykorzystać na pakowanie się, jednak i tak został on w głównej mierze na spotkania rówieśnicze 😉🤩🥳🤩 

///

After the robotic funtime, we went to the Old Town, where a city game was prepared for us by Mrs. Ania Jaskólska and Mrs. Katarzyna Pokrzywnicka. ❤️❤️❤️ The students, divided into several teams, had to complete tasks. It was a very nice time surrounded by the walls of Warsaw’s Old Town. After the game was over, the students took advantage of the free time, after which we went to school for lunch. After lunch, free time that our guests could use to pack, but it was still mainly for peer meetings 😉🤩🥳🤩 

***

Poniedziałek, 16.05.2022 – Spotkanie pożegnalne w szkole 

O godzinie 17 spotkaliśmy się na sali gimnastycznej w szkole, gdzie pani Katarzyna Daniluk pomysłodawca i koordynator projektu Erasmus + w naszej szkole, podsumowała spotkanie w Warszawie, wręczyła uczniom i nauczycielom certyfikaty i małe upominki Po części oficjalnej nastąpiła część nieoficjalna, w czasie której odbył się poczęstunek przygotowany przez rodziców naszych uczniów. Można było na spokojnie porozmawiać, wymienić się pamiątkowymi podpisami na koszulkach, potańczyć (tutaj bardzo dziękujemy Julce W i Ninie K. z klasy 8A – za głośnik i muzykę i wspólną zabawę), poskakać, pośmiać się, czy też powspominać, a pięknych wspomnień wszyscy będziemy mieli naprawdę wiele. Po części szkolnej, zabawa przeniosła się dalej, dzięki uprzejmości i gościnności pani Julii Podejko, nasi uczniowie mogli bawić się dalej do późnych godzin wieczornych. Projekt ten zintegrował nie tylko uczniów, ale i rodziców. Był to bardzo dobry czas dla nas wszystkich. 👏👏👏❤️❤️❤️👏👏 

/// 

At 5 p.m. we met at the school’s gym, where Ms. Katarzyna Daniluk summed up the meeting in Warsaw, handed the students and teachers certificates and small gifts. during which there was a snack prepared by the parents of our students. You could talk in peace, exchange memorial signatures on T-shirts, dance (here we thank Julka W and Nina K. from class 8A 🤩🤩🤩- for the loudspeaker, music and fun together), jump, laugh or reminisce, and we will all have many beautiful memories. After the school part, the fun moved on, thanks to the kindness and hospitality of Mrs. Julia Podejko, our students could continue to play until late evening hours. This project integrated not only students but also parents. It was a very good time for all of us. 👏👏👏❤️❤️❤️👏👏 

***

Wtorek, 17.05.2022 – Pożegnanie

Ostatnie spotkanie w szkole. Stąd o godzinie 10, nasi goście autokarem, odjechali na lotnisko Chopina. Nie obyło się bez łez wzruszenia i całej masy emocji. Rozstania są zawsze najtrudniejsze, ale musimy pamiętać i docenić czas, który mogliśmy spędzić razem. Nie mówimy zatem „Do widzenia!”, ale raczej „Do zobaczenia”, kiedyś, gdzieś w przyszłości!  

///

Last meeting at school. From here, at 10 o’clock, our guests went by coach to the Chopin airport. It was not without tears of emotion and a whole lot of emotions. Breakups are always the hardest, but we must remember and appreciate the time we could spend together. So we do not say „goodbye!” But rather „see you” sometime, somewhere in the future! ❤️💔❤️🚌🛫🛫🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♀️🙋‍♂️🙋‍♂️🙋‍♂️👫👫👫👫👫👫👫👫👫❤️❤️❤️ 

Skip to content