Hiszpania – Sanlúcar de Barrameda 21-28.04.2022

Czwartek, 21.04.2022 

 1. Spotkanie na Lotnisku Chopina – godzina 3.30 – ciemna noc – a wszyscy gotowi!!!
 2. Wylecieliśmy zgodnie z planem i o czasie

06:00 Warszawa Chopina (Okęcie) 06:00 › 07:30 Monachium Franz Josef Strauss  

10:20 Monachium Franz Josef Strauss 10:20 › 13:15 Sewilla San Pablo 

 1. Z lotniska do szkoły w Sanlúcar de Barrameda dojechaliśmy busem

15.45. Po 12,5 godz. od naszego spotkania na lotnisku Chopina – Jesteśmy na miejscu!!! 

 1. Czekali tu na nas nauczyciele, tutejsi uczniowie i ich rodziny
 2. Po ciepłym przywitaniu, wszyscy rozeszliśmy się do swoich miejsc zakwaterowania
 3. Po południu uczniowie mieli czas wolny i mogli rozpocząć zwiedzanie miasteczka
 4. Wielu uczniów spotkaliśmy na popołudniowym spacerze

 ///

 1. Meeting at Chopin Airport – 3.30 am – dark night – and everyone is ready !!!
 2. We left as planned and on time 🙂

06:00 Chopin’s Warsaw (Okęcie) 06:00 ›07:30 Munich Franz Josef Strauss 

10:20 Munich Franz Josef Strauss 10:20 am ›1:15 pm Sevilla San Pablo 

 1. We took the bus from the airport to the school in Sanlúcar de Barrameda

15.45. After 12.5 hours from our meeting at the Chopin airport – We are here !!! 

 1. Teachers, local students and their families were waiting for us
 2. After a warm welcome, we all went to our temporary accommodation 😊
 3. In the afternoon the students had some free time and could start exploring the town
 4. We met many students during the afternoon walk 🙂

***

Piątek, 22.04.2022 

 1. Zaczynamy od lekcji w szkole 8.30 – 10.30
 2. Jak się okazało większość z naszych uczniów bardzo lubi … muzykę!
 3. Nasi uczniowie wykazali się bardzo dobrym poziomem wiedzy w quizie o tym miasteczku
 4. Spacerkiem po mieście dotarliśmy do Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Sanlúcar – Alcaldía, czyli miejskiego ratusza
 5. Po drodze był czas na drugie śniadanie na świeżym powietrzu
 6. Kolejnym puntem programu było zwiedzanie zamku – Castillo de Santiago

link do strony z informacjami o zamku https://www.castillodesantiago.com/el-castillo/la-historia/ 

 1. Po zakończeniu zwiedzania w towarzystwie deszczu wróciliśmy do szkoły.
 2. Od godziny 15.00 uczniowie mogli rozejść się ze swoimi kolegami i koleżankami do domów.
 3. Popołudnie uczniowie spędzili w sposób dowolny, mogli ustalić spotkania w mniejszych grupach lub indywidualnie w rodzinach
 4. Dzisiaj deszcz nie pomagał, ale i nie przeszkodził nam w odkrywaniu uroków tego pięknego miejsca!

 ///

 1. We started with lessons at school 8.30 – 10.30
 2. As it turned out, most of our students really liked … music! 🙂
 3. Our students showed a very good level of knowledge in the quiz about this town
 4. A walk around the city reached the Palacio Municipal, sede del Ayuntamiento de Sanlúcar – Alcaldía, the city hall
 5. On the way there was time for an open-air lunch 😉
 6. Another point of the program was visiting the castle – Castillo de Santiago

Here’s the link to the website with information about the castle https://www.castillodesantiago.com/el-castillo/la-historia/

 1. After sightseeing accompanied by rain, we returned to school.
 2. From 3.00 p.m. the students could go home with their friends.
 3. The students spent the afternoon on their own, they could arrange meetings in smaller groups or individually in families
 4. Today the rain did not help, but it did not stop us from discovering the charms of this beautiful place!

***

Sobota / Niedziela, 23/24/04/2022

23 i 24 kwietnia 2022 te dni uczniowie spędzili w towarzystwie swoich partnerów i ich rodzin. Z ich relacji wynika, że był to przyjemny czas, urozmaicony m.in. wyjazdami do pobliskich miejscowości, spacerami wzdłóż plaży. Oto kilka relacji naszych uczniów: 

„Przedwczoraj (sobota): byłam w Jerez, gdzie poszłyśmy z Laurą na zakupy. Wieczorem tata Laury wypożyczył halę i razem z Janką i Zoe, Justyną i Bertą, Martą i Amelką, Matyldą i Manuelą grałyśmy w siatkówkę, tańczyłyśmy i generalnie świetnie się bawiłyśmy. Potem poszłyśmy na spacer i kolację, spotkałyśmy też Emilkę. Wczoraj (niedziela): razem z Laurą i jej rodzicami byliśmy w Kadyksie (Cadiz) i zwiedzałyśmy miasto. Spotkałyśmy Amelkę i Martę i razem zjadłyśmy obiad. Potem wróciliśmy do Sanlucar i poszliśmy na plażę z Justyną i Bertą, Janką i Zoe, Martą i Amelką. Na plaży wylałyśmy potok łez, dzięki efektowi domino.” Lena 

„Przedwczoraj (sobota): Byłam na plaży, poszłam do centrum sportowego i grałam w siatkówkę i poszliśmy na kolację do pizzerii . Wczoraj (niedziela): Byłam na festivalu w miasteczku Trebujena, spotkałam się z Martą i Amelką, Justyną i Bertą i poszłyśmy na spacer na plażę.” Janeczka 

W czasie weekendu można było pojechać do: 

 1. Jerez tu można było zobaczyć:
  – Alcázar de Jerez z XII wieku
  – Zabytkowe kościoły: Iglesia de San Miguel, Iglesia de San Dionisio i Iglesia de Santiago 
 1. Kadyks – tu można było zobaczyć m.in.:
  – tutejszą starówkę
  – katedrę – Catedral de Cádiz
  – zamki: zamki Castillo de San Sebastián oraz Castillo de Santa Catalina 

///

On April 23 and 24, 2022, the students spent these days with their partners and their families. Their reports show that it was a pleasant time, varied, among others trips to nearby towns, walks along the beach. Here are some of our students’ memories: 

„The day before yesterday (Saturday): I was in Jerez, where we went shopping with Laura. In the evening, Laura’s dad rented the hall and together with Janka and Zoe, Justyna and Berta, Marta and Amelka, Matylda and Manuela we played volleyball, we danced and we had a great time in general Then we went for a walk and dinner, we also met Emilka. Yesterday (Sunday): with Laura and her parents we were in Cadiz (Cadiz) and we visited the city. We met Amelka and Marta and we had lunch together. Then we returned to Sanlúcar and went to the beach. with Justyna and Berta, Janka and Zoe, Marta and Amelka. We shed a stream of tears on the beach thanks to the domino effect. ” Lena 

„The day before yesterday (Saturday): I was at the beach, I went to the sports centre and played volleyball and we went to a pizzeria for dinner. Yesterday (Sunday): I was at the festival in the town of Trebujena, I met with Marta and Amelka, Justyna and Berta and we went to walk to the beach. ” Janeczka 

During the weekend, you could go to: 

 1. Jerez with:
  – 12th century Alcázar de Jerez
  – Historic churches: Iglesia de San Miguel, Iglesia de San Dionisio and Iglesia de Santiago 
 1. Cadiz – you could see here, among others:
  – the local old town
  – the cathedral – Catedral de Cádiz
  – castles: Castillo de San Sebastián and Castillo de Santa Catalina 

 ***

Poniedziałek, 25.04.2022 

Całodniowa wycieczka do Sewilli 

 1. Zbiórka przed szkołą godzina 8.00
 2. Przejazd autokarem do Sewilli trwał ok 2 ,5 godziy
 3. Zwiedzanie:
  – Katedra Najświętszej Marii Panny (Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla), w tym miejscu znajduje się grób Krzysztofa Kolumba
  – Real Alcazar
  – Plac Hiszpański 
 1. Powrót autokarem do Sanlucar na godzinę 19.00

///

Monday – a full-day trip to Seville 

 1. Meeting in front of the school at 8.00
 2. The journey by coach to Seville took about 2.5 hours
 3. Sightseeing:
  – Cathedral of Our Lady (Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla), this is where the tomb of Christopher Columbus is located
  – Real Alcazar
  – Plaza de Espana 
 1. Return by coach to Sanlúcar at 19.00

***

Wtorek, 26.04.2022 

 1. Dzień dzisiejszy rozpoczął się w szkole o 8.30 
 2. Następnie uczniowie udali się na degustację Churros
 3. Po degustacji – czas wolny – każdy mógł go wykorzystać w dowolny sposób
 4. O godzinie 13 poszliśmy w kierunku plaży, skąd zabrał nas „Small Trains” na wycieczkę objazdową po najbliższej okolicy 
 5. O godzinie 15 udaliśmy się do restauracji na współny obiad.
 6. Po obiedzie wszyscy udali się w kierunku szkoły, skąd można było już udać się ze swoimi partnerami do ich domów i zaplanować współne popołudnie

/// 

 1. Today started at school at 8.30 am
 2. Then the students went to the Churros tasting
 3. After the tasting – free time – everyone could use it in any way 😉
 4. At 1 p.m. we went towards the beach, from where „Small Trains” took us for a round trip around the neighborhood
 5. At 3 p.m. we went to the restaurant for lunch.
 6. After lunch, everyone went to the school, from where it was possible to go with their partners to their homes and plan the afternoon together 🙂

***

Środa, 27.04.2022 

To nasz ostatni dzień spędzony w Sanlucar de Berrameda w gronie naszych przyjaciół z Włoch i Hiszpanii. 

 1. Na początku dnia udaliśmy się do szkoły tańca, aby wspólnie nauczyć się kroków tańca Sevillanas. Uczniowie bardzo szybko poczuli rytm i zaczęli tańczyć w rytm muzyki.
 2. Następnie udaliśmy się do szkoły na andaluzyjskie śniadanie. Na świeżym powietrzu mogliśmy zjeść przygotowane przez szkołę smaczne kanapki.
 3. Po śniadaniu udaliśmy się na „podchody”, które odbyły się w centrum miasta.
 4. Zakończyliśmy je miłą wizytą w lodziarni.
 5. Wróciliśmy do szkoły, gdzie ok 15.30 rozpoczęła się impreza pożegnalna.
 6. Rodzice przygotowali domowe wypieki i zorganizowali poczęstunek.
 7. Następnie odbyła się część oficjalna, w czasie której wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty, obejrzeliśmy zdjęcia przestawiające wspólnie spędzony czas.
 8. Ok. 17.30 nastąpił czas pożegnań. Nie obyło się bez łez wzruszenia, które towarzyszyły uściskom i ostatnim wspólnym rozmowom.
 9. Następnie wszyscy udali się do domów swoich partnerów projektowych.
 10. Pakowanie, ostatnie spacery po plaży, pożegnanie z rodzinami i…
 11. Jutro 8.30 ruszamy w drogę do domu

 ///

This is our last day in Sanlúcar de Berrameda with our friends from Italy and Spain. 

 1. At the beginning of the day, we went to the dance school to learn the Sevillanas dance steps together. The students felt the rhythm very quickly and started dancing to the rhythm of the music.
 2. Then we went to school for an Andalusian breakfast. In the open air, we could eat tasty sandwiches prepared by the school.
 3. After breakfast, we went to the „stalking” which took place in the city center.
 4. We ended it with a nice visit to an ice cream shop.
 5. We went back to the school where the farewell party started around 3:30 PM.
 6. Parents prepared homemade pastries and organized snacks.
 7. Then there was the official part, during which all project participants received certificates, we saw photos presenting the time spent together.
 8. Ok. 17.30 it was time to say goodbye. It was not without the tears of emotion that accompanied hugs and the last common conversations.
 9. Then everyone went to the homes of their project partners.
 10. Packing, last walks on the beach, saying goodbye to families and …
 11. Tomorrow 8.30 we are going home 🙂

***

Czwartek, 28.04.2022 

Nasza droga do domu: 

 1. Spotkanie przed szkołą godzina 8.30 Wyjazd na lotnisko – zrealizowane
 2. Lufthansa numer rejsu: LH114Q 28.04 Sewilla San Pablo 13:05 › Frankfurt Intl Airport 15:55 – zrealizowane
 3. Lufthansa numer rejsu: LH1352Q 28.04 Frankfurt Intl Airport 20:45 › Warszawa Chopina (Okęcie) 22:20

 ///

Our way home: 

 1. Meeting in front of school 8.30 am Departure to the airport – completed 😉
 2. Lufthansa flight number: LH114Q 28.04 Sevilla San Pablo 13:05 ›Frankfurt Intl Airport 15:55 – completed 😉
 3. Lufthansa flight number: LH1352Q 28.04 Frankfurt Intl Airport 20:45 ›Warsaw Chopin (Okęcie) 22:20
Skip to content