Wolontariat

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Warszawie

Zapoznaj się z regulaminem

Karta zapisu do wolontariatu – pobierz

Wkrótce zamieścimy więcej informacji na temat naszych działań
w roku szkolnym 2022/2023

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku oraz tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych.

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy. Jeśli jesteście zainteresowani, chcielibyście pomóc, zapraszamy do kontaktu: klasy I-III – z panią Kingą Wojciechowską, klasy IV-VIII z panią Anną Lecyk.


Naszym celem jest:

 • Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi.
 • Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie:

 • punkty przyznają opiekunowie wolontariatu lub wychowawcy klas na koniec roku szkolnego;
 • wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie (VIII klasa szkoły podstawowej) za udział w wolontariacie, pod warunkiem wypracowania w ciągu dwóch lat (klasy VII i VIII) 20 godzin;
 • praca w Szkolnym Kole Wolontariatu w klasach IV-VI jest równa 1/3 ilości godzin potrzebnych do uzyskania wpisu na świadectwie szkolnym w klasie VIII;
 • zaświadczenia wydane przez innych organizatorów wolontariatu (organizacje zewnętrzne) zostaną uwzględnione przez szkołę
  i zapisane na świadectwie szkolnym;
 • wolontariusz może wypracować godziny poprzez:
 • aktywny udział w akcjach charytatywnych, ekologicznych, przyrodniczych lub kulturalnych różnego typu
 • pomoc w nauce kolegom pod nadzorem nauczyciela
 • zajęcia charytatywne, ekologiczne, przyrodnicze lub kulturalne organizowane przez szkołę (pod nadzorem nauczyciela szkoły), gminę
 • pomoc w organizacji i przeprowadzeniu inicjatyw świetlicy szkolnej oraz biblioteki szkolnej (np. konkursy, imprezy okolicznościowe, zbiórki, pomoc dzieciom w odrabianiu zajęć lekcyjnych, jako animator zabawy w świetlicy, pomoc przy porządkowaniu alfabetycznym księgozbioru biblioteki szkolnej itp.).
Skip to content