ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


obiady wydawane będą od 6 września 2023 r.
po uregulowaniu należności przez rodziców/prawnych opiekunów


Regulamin stołówki

Karta zapisu dziecka na obiady Word PDF
Wniosek o zwrot należności za niewykorzystane obiady Word PDF

PŁATNOŚCI ZA OBIADY

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1302/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. informuje się Rodziców, iż opłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej przelewem na wydzielony rachunek szkoły.

Wyjątek stanowią miesiące:
wrzesień i styczeń, gdzie opłaty wnosi się do dnia 5 września i 5 stycznia.


DANE DO PRZELEWU

Adres odbiorcy:  Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi nr 68

Numer konta:      37  1030  1508  0000  0005  5098  6078

Tytułem: opłata za obiad, imię i nazwisko dziecka, klasa ……, miesiąc za który płacimy.

Prosimy o wpisanie danych dziecka (nazwisko osoby wpłacającej może być inne niż dziecka). Wpisanie wszystkich danych jest niezbędne do zweryfikowania, czy płatność została dokonana.


KOSZT OBIADU

Koszt miesięczny: cena jednego obiadu x ilość dni żywieniowych.

Koszt jednego obiadu dla uczniów klas I-VIII wynosi 10,00 zł.

Koszt dla oddziału przedszkolnego wynosi 13,00 zł.

Cena obiadu w roku 2023/2024 może ulec zmianie.

Miesiąc Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Ilość dni żywieniowych 18 21 19 16
Klasy I-VIII (obiad) 18×10 zł = 180 zł 21×10 zł = 210 zł 19×10 zł = 190 zł 16x10zł= 160 zł
Oddział przedszkolny
(śniadanie + obiad)
21x13zł = 273 zł 22x13zł = 286 zł 21x13zł = 273 zł 19x13zł= 247 zł

ODWOŁYWANIE OBIADÓW

W przypadku nieobecności ucznia korzystającego z obiadów zwrotowi podlega opłata za każdy dzień nieobecności pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia najpóźniej do godziny 9-tej pierwszego dnia nieobecności, a w okresie przedświątecznym/przed feriami na dwa dni wcześniej.

Informację o nieobecności dziecka należy zgłaszać na email: odwolanieobiadow@oppman.edu.pl

Ważne:
W przypadku nie odwołania obiadu będą Państwo obciążeni kosztami niewykorzystanego posiłku!

Wszelkie wyjazdy dzieci na wycieczki szkolne lub jednodniowe wyjścia, jak również rezygnację z obiadów proszę zgłaszać do kierownika stołówki.

Zapis ten dotyczy również uczniów korzystających z dofinansowania z OPS lub DBFO!


ZWROTY ZA ODWOŁANE OBIADY

Wysokość wpłaty za żywienie za kolejny miesiąc należy pomniejszyć o kwotę wynikającą z ilości odwołanych obiadów w bieżącym miesiącu.  

Ważne:
Rozliczenia wynikające z nieobecności dziecka w grudniu można dokonać tylko i wyłącznie do 20 grudnia poprzez wypełnienie Wniosku o zwrot za niewykorzystane obiady. Po tym terminie zwrot nie będzie mógł być uwzględniony. Rozliczeń finansowych szkoła dokonuje w oparciu o rok kalendarzowy, a nie szkolny!  

Skip to content