Stołówka

 

Regulamin stołówki

W roku szkolnym 2022/2023 obiady wydawane będą od 5 września 2022r. po uregulowaniu należności przez rodziców, lub prawnych opiekunów.

Oddział przedszkolny od 1 września 2022r. /

 

Istone informacje dotyczące obiadów / Актуальна інформація про обіди

Info o obiadach dla rodziców 2022 – 2023

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA NA OBIADY

wniosek o zwrot za obiady

KAРTA ЗАПИСУ ДИТИНИ НА ОБІДИ

Важлива інформація щодо обідів

 

Płatności za obiady

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1302/2027 z dnia 03 sierpnie 2017 r. informuje się Rodziców, iż opłaty wnosi się w okresach miesięcznych, do piątego dnia każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, przelewem na wydzielony rachunek szkoły.

Wyjątek stanowią miesiące wrzesień i styczeń, gdzie opłaty wnosi się do 5 września i 5 stycznia.

Dane do przelewu

  • Adres odbiorcy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68
  • Numer konta: 37 1030 1508 0000 0005 5098 6078
  • Tytułem: opłata za obiad, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc

Prosimy o wpisanie danych dziecka (nazwisko osoby wpłacającej może być inne, niż dziecka). Wpisanie wszystkich danych jest niezbędne do zweryfikowania, czy płatność została dokonana.

Kosz obiadu

Cena jednego obiadu wynosi 10,00 zł. 

Koszt dla oddziału przedszkolengo wynosi 12,00 zł

Odwoływanie obiadów

W przypadku nieobecności ucznia korzystającego z obiadów zwrotowi podlega opłata za każdy dzień nieobecności pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia najpóźniej do godziny 9-tej pierwszego dnia nieobecności, a w okresie przedświątecznym/przed feriami na dwa dni wcześniej.

Informację o nieobecności dziecka należy zgłaszać na email: odwolanieobiadow@oppman.edu.pl

Ważne: W przypadku nie odwołania obiadu będą Państwo obciążeni kosztami niewykorzystanego posiłku!

Wszelkie wyjazdy dzieci na wycieczki szkolne lub jednodniowe wyjścia, jak również rezygnację z obiadów proszę zgłaszać do kierownika stołówki.

Zapis ten dotyczy również uczniów korzystających z dofinansowania z OPS lub DBFO!

.

Zwroty za odwołane obiady

Wysokość wpłaty za żywienie za kolejny miesiąc na leży pomniejszyć o kwotę wynikającą z ilości odwołanych obiadów w bieżącym miesiącu.

Rozliczenia wynikające z nieobecności dziecka w grudniu można dokonać tylko i wyłączenie do 20 grudnia poprzez wypełnienie wniosku o zwrot za niewykorzystane obiady. Po tym terminie zwrot nie będzie mógł być uwzględniony. Rozliczeń finansowych szkoła dokonuje w oparciu o rok kalendarzowy, a nie szkolny.

 
Skip to content