Stołówka

 

Regulamin stołówki

W roku szkolnym 2021/2022 obiady wydawane będą od 6 września 2021r. po uregulowaniu należności przez rodziców, lub prawnych opiekunów.

Istone informacje dotyczące obiadów

Informacja-o-obiadach-dla-rodzicow-2021-2022 styczeń – Czerwiec

Płatności za obiady

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1302/2027 z dnia 03 sierpnie 2017 r. informuje się Rodziców, iż opłaty wnosi się w okresach miesięcznych, do piątego dnia każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, przelewem na wydzielony rachunek szkoły.

Wyjątek stanowią miesiące wrzesień i styczeń, gdzie opłaty wnosi się do 5 września i 5 stycznia.

Dane do przelewu

  • Adres odbiorcy: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68
  • Numer konta: 37 1030 1508 0000 0005 5098 6078
  • Tytułem: opłata za obiad, imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc

Prosimy o wpisanie danych dziecka (nazwisko osoby wpłacającej może być inne, niż dziecka). Wpisanie wszystkich danych jest niezbędne do zweryfikowania, czy płatność została dokonana.

Kosz obiadu

Cena jednego obiady wynosi 6.50 zł. ( cena może ulec zmianie po wcześniejszym powiadomieniu)

 

Odwoływanie obiadów

W przypadku nieobecności ucznia korzystającego z obiadów zwrotowi podlega opłata za każdy dzień nieobecności pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia najpóźniej do godziny 9-tej pierwszego dnia nieobecności, a w okresie przedświątecznym/przed feriami na dwa dni wcześniej.

Informację o nieobecności dziecka należy zgłaszać na email: odwolanieobiadow@oppman.edu.pl

Ważne: W przypadku nie odwołania obiadu będą Państwo obciążeni kosztami niewykorzystanego posiłku!

Wszelkie wyjazdy dzieci na wycieczki szkolne lub jednodniowe wyjścia, jak również rezygnację z obiadów proszę zgłaszać do kierownika stołówki.

Zapis ten dotyczy również uczniów korzystających z dofinansowania z OPS lub DBFO!

.

Zwroty za odwołane obiady

Wysokość wpłaty za żywienie za kolejny miesiąc na leży pomniejszyć o kwotę wynikającą z ilości odwołanych obiadów w bieżącym miesiącu.

Rozliczenia wynikające z nieobecności dziecka w grudniu można dokonać tylko i wyłączenie do 20 grudnia poprzez wypełnienie wniosku o zwrot za niewykorzystane obiady. Po tym terminie zwrot nie będzie mógł być uwzględniony. Rozliczeń finansowych szkoła dokonuje w oparciu o rok kalendarzowy, a nie szkolny.

 

Skip to content