Wybory do SU

Wybory do Samorządu (Z Regulaminu SU)

1. Postanowienia ogólne.(…)

a. Wybory do Rady Samorządu przeprowadza Uczniowska Komisja Wyborcza, zwana dalej Komisją.
b. Komisję tworzy trzech uczniów klas IV-VI i jeden uczeń klas I-III jako obserwator, wybranych w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie. (…)
c. Wybory mogą odbywać się w dwóch okręgach wyborczych (klasy I-III i klasy IV-VI); wtedy powołuje się dwie Komisje.
d. Członek Komisji nie może być kandydatem do Rady Samorządu ani członkiem sztabu wyborczego któregoś z kandydatów.

2. Organizacja wyborów.

a. Komisja rozpoczyna pracę z dniem wyboru.
b. Ustala termin wyborów do Samorządu, nie później niż w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
c. Komisja opracowuje karty zgłoszeniowe dla kandydatów i wraz z Opiekunami Samorządu przyjmuje osobiste zgłoszenia kandydatów.
e. Komisja przygotowuje listę kandydatów i umieszcza ją na tablicy Samorządu i na stronie Internetowej szkoły.
f. Przygotowuje miejsca na tablicach informacyjnych na plakaty wyborcze.
g. Wraz z Opiekunami Samorządu organizuje mityngi wyborcze.
h. Przygotowuje wraz z Opiekunami Samorządu karty do głosowania.
i. Organizuje stanowiska wyborcze i przeprowadza wybory.
j. Liczy głosy, sporządza protokół i ogłasza wyniki wyborów na tablicy Samorządu.

3. Kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego.

a. Bierne prawo wyborcze (zgodnie z referendami przeprowadzonymi wśród uczniów szkoły) mają uczniowie klas IV-V, którzy na I semestr otrzymali przynajmniej dobrą ocenę z zachowania, uczniowie klas I-III, którzy uzyskają pozytywną opinię wychowawcy klasy, z wyjątkiem § 4 ust.1 pkt f.
b. Kandydaci zgłaszają swoją kandydaturę na przygotowanej przez Komisję karcie: wpisują swoje imię, nazwisko, klasę i zbierają 15 podpisów wśród uczniów, popierających ich kandydaturę; każdy wyborca może poprzeć swoim podpisem dowolną liczbę kandydatów.
c. Karty zgłoszeniowe kandydaci składają u Opiekunów Samorządu w ciągu 14 dni od dnia ukonstytuowania się Uczniowskiej Komisji Wyborczej.
d. Mają prawo do kampanii wyborczej: plakaty, ulotki, udział w mityngach.
e. Mają prawo do tworzenia sztabów wyborczych.

4. Kampania wyborcza.

a. Nad prawidłowym przebiegiem kampanii czuwa cała społeczność szkolna,
a w szczególności Uczniowska Komisja Wyborcza i Opiekunowie Samorządu.
b. Uczniowie niszczący plakaty wyborcze otrzymują punkty ujemne z zachowania oraz zostają zobowiązani do zrobienia 2 plakatów wyborczych kandydata, którego plakat zniszczyli.
c. Jeśli osobą niszczącą plakaty jest sam kandydat, zostaje on pozbawiony prawa startowania w wyborach do Rady Samorządu w danym roku szkolnym.

5. Przebieg wyborów.

a. Wybory do Rady Samorządu są powszechne, a zatem czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie.
b. Wybory odbywają się w dniu wyznaczonym przez Komisję.
c. Dane kandydatów umieszczane są na kartach do głosowania alfabetycznie.
d. Wyborcy przedstawiają Komisji legitymację szkolną lub inny dokument, potwierdzający tożsamość i kwitują podpisem odbiór karty do głosowania; brak dokumentu, potwierdzającego tożsamość, uniemożliwia wzięcie udziału w wyborach.
e. Wybory są równe, bezpośrednie i tajne; każdy wyborca ma prawo wskazać dwóch kandydatów na karcie do głosowania, stawiając przy nazwiskach znak „x”; Komisja ma obowiązek zapewnić tajność głosowania.
f. Członkami Samorządu, którzy tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego, zostaje sześciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
g. Przewodniczącym Rady Samorządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
h. W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieprawidłowości w przebiegu wyborów, Komisja zarządza powtórne wybory.
i. W przypadku otrzymania przez kandydatów tej samej ilości głosów, która daje możliwość bycia członkiem Rady Samorządu, Komisja zarządza drugą turę wyborów.

Odbiór kart zgłoszeniowych u prezesa komisji lub u przewodniczących komisji.

Karty składamy do P. Kingi Wojciechowskiej lub p. Agaty Gołaj.

Skip to content