Europejski Fundusz Społeczny

logo EFS

zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”

W roku 2006 powstało w naszej szkole Centrum Multimedialne przy bibliotece szkolnej, które zostało sfinansowane ze śœrodków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”.

Pracownia wyposażona jest w 4+4 stanowiska komputerowe, 2 wielofunkcyjne urządzenia sieciowe (skaner, drukarka, kopiarka).

Dodatkowo w skład oprogramowania wchodzą: system operacyjny Windows XP, MS Office Proffessional 2003, program antywirusowy ArcaVir oraz Opiekun Ucznia w Internecie – program przeznaczony dla szkół, które chcą chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami, na jakie mogą się natknąć w Sieci korzystając z Internetu w szkole.

Program „Pracownie komputerowe dla szkół”

Od czerwca 2008 r. posiadamy w naszej szkole pracownię komputerową sfinansowaną ze śœrodków unijnych w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2004-2008 Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało program „Pracownie komputerowe dla szkół”.
Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy: serwer, 10 stanowisk komputerowych dostępnych dla uczniów, drukarkę laserową, skaner, słuchawki, mikrofony, głośniki, projektor multimedialny oraz komputer przenośny. Wszystkie komputery połączone są w sieć i mają dostęp do Internetu.

Dodatkowo w skład oprogramowania wchodzą: system operacyjny Windows Vista, MS Office Proffessional 2007, program antywirusowy ArcaVir oraz Opiekun Ucznia w Internecie – program przeznaczony dla szkół, które chcą chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami, na jakie mogą się natknąć w Sieci korzystając z Internetu w szkole.

logo opiekun ucznia w interncie

 

 

logo arcavir

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych

Nasza szkoła przystąpiła do projektu systemowego ” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe, które otrzymaliśmy posłużyły zorganizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci: szczególnie uzdolnionych, chcących rozwijać swoje zainteresowania jak również dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zajęcia realizowane są od 5 listopada 2012 r.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych

Nasza szkoła przystąpiła do projektu systemowego ” Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”. W ramach projektu szkoła otrzymała dofinansowanie. Środki finansowe, które otrzymaliśmy posłużyły zorganizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci: szczególnie uzdolnionych, chcących rozwijać swoje zainteresowania jak również dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno- wychowawczego w klasach I – III szkoły podstawowej w latach 2010 – 2013. Cele są realizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno- wychowawczo- profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole realizowane są zajęcia:

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia polonistyczne
 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne
 5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze
 6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia teatralne
 7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne
 8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe (język angielski)
 9. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 10. Zajęcia biblioterapeutyczne
 11. Zajęcia bajkoterapeutyczne
 12. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 13. Zajęcia socjoterapeutyczne
 14. Zajęcia terapii logopedycznej
 15. Trening umiejętności społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera
 16. Zajęcia dla dzieci „ Baśniowe spotkania”
 17. Zajęcia integracji sensorycznej
 18. Wszystkie proponowane zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły.
 19. Zajęcia w ramach projektu rozpoczynają się od 5 listopada 2012 r

 

Skip to content