Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego można składać jedynie w ośrodku pomocy społecznej zgodnego z miejscem zamieszkania ucznia.

Jednocześnie zaznaczamy, iż zgodnie z wprowadzonymi zmianami stypendium szkolne udzielane jest w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej:

  • zakup podręczników (z wyjątkiem tych, które są nieodpłatnie udostępnione przez szkołę), lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
  • zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów,
  • zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także
  • udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

W tym roku szkolnym stypendium szkolne nie może być udzielane na:

  • zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych,
  • zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, pierników, plecaków, ministrów
  • zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,
  • zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia.

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie https://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22415-wspieramy-warszawskich-uczniow-pomoc-materialna . Wnioski można pobrać ze strony internetowej bądź u pedagoga szkolnego.

Podstawa prawna: Uchwała nr. XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie miasta stołecznego Warszawy (wraz ze zmianą z dnia 30 lipca 2020r.)

Skip to content