Wolontariat

WOLONTARIAT
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Warszawie


Dzienniczek wolontariusza Pobierz


Rekomendowane kryteria
przyznawania wpisu za wolontariat na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Warto odwiedzić stronę: Wpis za udział w wolontariacie 


Zasady przejściowe dla klas 7 i 8 (w roku szkolnym 2023/2024 i klas 8 w 2024/2025)

1. w przypadku uczniów klasy 7, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin w klasie 7 i co najmniej 20 godzin w klasie 8 (łącznie 40 godzin w ostatnich dwóch latach nauki)

2. w przypadku uczniów klasy 8, którzy nie angażowali się wcześniej w wolontariat – co najmniej 20 godzin

3. w przypadku uczniów, którzy we wcześniejszych latach nauki otrzymali wpis na świadectwie promocyjnym, powinien on być przepisany na świadectwo ukończenia szkoły


Rekomendujemy wdrożenie zaproponowanych poniżej kryteriów
od roku
szkolnego 2023/2024 dla klas 4, 5 i 6.

Uczeń może uzyskać trzy punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi
pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu
lub pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego
w wymiarze:

co najmniej 50 godzin podczas nauki w szkole podstawowej,
godziny sumują się z poszczególnych lat działalności, przy czym przyjmuje się
minimum 10h w trakcie jednego roku szkolnego,
oraz
czas zaangażowania w wolontariat powinien trwać nie mniej niż dwa lata szkolne.
Godziny wolontariatu realizowanego poza szkołą,
udokumentowane
odpowiednim zaświadczeniem, sumują się z wolontariatem w szkole.

W wyjątkowych sytuacjach
(np. długotrwała nieobecność ucznia, przeniesienie
z innej szkoły, wybitne zaangażowanie, itp.)
decyzję o przyznaniu wpisu na
świadectwie ucznia podejmuje dyrektor.


Wzór zaświadczenia o wykonaniu wolontariatu poza szkołą: POBIERZ


Uwspólnione kryteria przyznawania wpisu za udział w wolontariacie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej otrzymaliśmy od pani Agnieszka Kosiarz – Inspektora w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy e-mail: akosiarz@um.warszawa.pl


Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności
społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Potwierdzeniem tych osiągnięć jest zapis na świadectwie ukończenia szkoły dokonany zgodnie z pkt. 21 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700), który mówi:
„Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych […]
2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną […]”

Decyzję w sprawie zasadności wpisania uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły osiągnięć z zakresu
aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu, podejmuje szkoła, którą uczeń kończ


Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku oraz tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych.

Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy.


Naszym celem jest:

 • Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Rozwijanie empatii i tolerancji.
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
 • Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego.
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi.
 • Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.
 • Rozwijanie zainteresowań.
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
Skip to content