Poszukujemy osoby na stanowisko kierownik gospodarczy

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa
zatrudni KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:
Pracownikiem zatrudnionym na tym stanowisku może być osoba, która:
• posiada obywatelstwo polskie,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
• posiada wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – mile widziane,
• znajomość przepisów o zamówieniach publicznych, prawa budowlanego i kodeksu pracy,
• znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
• zdolność dysponowania finansami publicznymi,
• Prowadzi rejestr zobowiązań finansowych szkoły oraz określa zaangażowanie.
• biegła obsługa komputera (znajomość programów Microsoft Excel, Word, poczty elektronicznej),
• umiejętność kierowania zespołem i organizowania pracy podległych pracowników,
• dyspozycyjność, komunikatywność, skrupulatność, dokładność,
• odpowiedzialność za terminowe realizacje zadań i umiejętność pracy pod presją czasu,
• bardzo dobre zdolności organizacyjne,
• prawo jazdy kategorii B.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:
1. Kierowanie zespołem pracowników obsługi – określanie zadań i odpowiedzialności tych pracowników, stwarzanie im warunków pracy oraz zapewnianie bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem.
2. Pełnienie nadzoru nad podległym personelem, w tym opracowywanie harmonogramów pracy i harmonogramów urlopów.
3. Zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie i ochrona mienia szkolnego.
4. Dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, klucze od wyjść ewakuacyjnych.
5. Dbanie o czystość gmachu oraz przynależnego terenu, zapewnienie opieki nad zielenią szkolną.
6. Sporządzanie sprawozdań dotyczących budynku, środków trwałych i wyposażenia.
7. Inwentaryzacja i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej.
8. Prowadzenie książki obiektu.
9. Prowadzenie magazynu środków czystości.
10. Przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych do 30 tys. euro na prace remontowe, zakupy inwestycyjne i usługi.
11. Prowadzenie prac remontowych i naprawczych w szkole.
12. Realizacja zakupów materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia szkoły.
13. Potwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków za media i za dokonywane dla szkoły zakupy.
14. Współdziałanie z dyrektorem w zakresie prowadzenia przez szkołę działalności gospodarczej (sporządzanie umów najmu, dzierżawy, porozumień, wystawianie rachunków).
15. Tworzenie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Współpraca z IOD.
16. Wykonywanie prac doraźnych zleconych przez dyrekcję, wynikających z istotnych potrzeb szkoły.
Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• stanowisko pracy związane z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie,
• stanowisko biurowe wyposażone w komputer, telefon, skaner, kopiarkę, niszczarkę, w pomieszczeniu usytuowanym na półpiętrze szkoły, nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Kandydaci proszeni są o złożenie CV i listu motywacyjnego osobiście w sekretariacie szkoły, pocztą na adres placówki lub na adres e-mail sp68@eduwarszawa.pl.
Kandydaci proszeni są o dołączenie klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wybranych kandydatów o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy telefonicznie.

Dyrektor Szkoły 68

Jacek Żabicki

Podobne posty

Skip to content