Klasy integracyjne

Zanim Państwo podejmą decyzję… Zapraszamy do klasy integracyjnej.

Dawno, dawno temu Szkoła Podstawowa nr 68 w Warszawie zrobiła krok, który odmienił jej historię. Był to rok 1992 i taka decyzja wymagała dużo odwagi. Jednak Dyrektor Szkoły musi czasami podjąć ryzyko, włączyć się w eksperyment, który już na zawsze może zmienić charakter szkoły. Został utworzony pierwszy oddział integracyjny.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana jest jedyną szkołą podstawową na Żoliborzu, która organizuje oddziały integracyjne. Wiele lat doświadczeń, wielu absolwentów, którzy pobyt w naszej szkole wspominają jako czas dorastania do prawdziwych wyzwań, które stawia życie, ciągle wiele pytań i nowe problemy do rozstrzygnięcia. Szkoła to nie budynek, ale żywi ludzie, których losy wplatają się w historię tego miejsca. Teraz czas na rozwiązanie paru zagadek dotyczących integracji w szkole.

Co to jest klasa integracyjna?

Klasa integracyjna to klasa, do której uczęszczają dzieci, których Rodzice wyrazili zgodę i poparcie dla idei wspólnej nauki i zabawy dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czym różni się klasa integracyjna od klasy ogólnej?

W klasie integracyjnej pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli: w klasach I – III nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wspomagający, który czuwa nad rozwojem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; w klasach IV – VI są to nauczyciele przedmiotów i nauczyciel wspomagający na wybranych lekcjach. Do klasy uczęszcza 15-20 uczniów. W tej grupie jest 3-5 dzieci skierowanych do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Taka klasa to niepowtarzalna szansa rozwoju społeczno – emocjonalnego w środowisku sprzyjającym wspólnej zabawie, wspieraniu się nawzajem przy wykonywaniu zadań, dostrzeganiu swoich mocnych i słabych stron, akceptowaniu swojej odmienności i docenianiu wysiłku tworzenia małej klasowej wspólnoty. Świadomy i dobrowolny wybór Rodziców posyłających swoje dziecko do klasy integracyjnej pomaga odnaleźć w nich prawdziwych sprzymierzeńców na dobre i na trudniejsze chwile.

W czym klasa integracyjna nie różni się od klasy ogólnej?

Dzieci w tej klasie realizują taki sam program nauczania jak dzieci w klasach ogólnych. Tylko uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne realizują ten program w wersji podlegającej niezbędnym modyfikacjom. Uczniowie w klasie integracyjnej są oceniani w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania. Tylko uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne są oceniani indywidualnie. Dzieci uczestniczą w życiu szkoły na tych samych prawach: biorą udział w konkursach, wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych. Po to jest integracja: zawsze razem, a nie osobno!

Jakie dzieci są kierowane do klasy integracyjnej przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne?

Dzieci, dla których przeznaczone są miejsca specjalne w klasie integracyjnej to dzieci, w których rozwoju zostały rozpoznane trudności uniemożliwiające realizację obowiązku szkolnego bez dodatkowego wsparcia ze strony specjalistów. Są to dzieci niepełnosprawne ruchowo, dzieci niedosłyszące lub niedowidzące, z autyzmem, z zaburzeniami zachowania (z wykluczeniem dzieci, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych uczniów), z trudnościami w uczeniu się oraz dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym

Są to dzieci niepełnosprawne ruchowo, dzieci niedosłyszące lub niedowidzące, z autyzmem, z zaburzeniami zachowania (z wykluczeniem dzieci, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych uczniów), z trudnościami w uczeniu się oraz dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym.

Jacy specjaliści wspierają rózwój dzieci niepełnosprawnych?

W klasie jest to pedagog specjalny, a na zajęcia indywidualne zapraszają do swoich gabinetów logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej, rewalidator, reedukator, terapeuta terapii pedagogocznej, psycholog. Na podstawie wskazań z orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznej, analizy dokumentacji, wywiadu z Rodzicami oraz obserwacji dziecka specjaliści opracowują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów integracyjnych. Są one realizowane za zgodą Rodziców, w razie potrzeby są zmieniane i dostosowywane do potrzeb dzieci, których rozwój jest cały czas monitorowany przez cały zespół specjalistów w porozumieniu z Rodzicami.

Czy warto zapisać zdrowe dziecko do klasy integracyjnej?

Klasa jest mniej liczna – to jej zaleta. W klasie pracuje dwóch świetnych nauczycieli, którzy nie boją się wyzwań, nietypowych problemów, ludzi cierpliwych i wrażliwych. Dziecko nauczy się w warunkach naturalnych zauważać odmienność, spontanicznie będzie reagować na potrzeby innych, nie pozostanie obojętne wobec słabości, nauczy się chronić tych, którzy na to zasługują. Będzie poznawać siebie uczyć się współpracować. Czy warto? Na pewno! Państwa dziecko będzie mogło, być może pierwszy raz w życiu, stanowić grupę wsparcia. Czekamy na dzieci, które lubią się bawić z rówieśnikami, ciekawi je świat i chcą się uczyć jak osiągnąć swój osobisty sukces nie zapominając o potrzebach innych.

Klasa integracyjna 2a

 

 

 

 

Logopedia

 

 

 

 

Rehabilitacja

 

 

 

 

Rewalidacja

 

 

 

 

SI

Skip to content