RODO

Inspektorem danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w Warszawie jest Pan Marcin Fliciński.

adres e-mail: iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka przetwarzanych w placówce jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa.

2. Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 w szczególności: w zakresie prawa oświatowego,

b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową nr 68 przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 68.

5. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być profilowane.

Skip to content